Realtime Monitoring Software / Data Acquisition Software / Automation Control Software

รับพัฒนาให้เป็น OEM Version หรือ
พัฒนาให้เป็นโปรแกรมเฉพาะงานสำหรับผู้ผลิต / นำเข้า Hardware ต่าง ๆ

เป็นชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูล บันทึกข้อมูล และควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบตรวจวัดทั่วไป หรือทํางานเฉพาะด้าน เช่น Energy Management System, BOD/COD Online, CEMs Online