xView SCADA Software

เป็นชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูล บันทึก และควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบตรวจวัดทั่วไป หรือทำงานเฉพาะด้าน เช่น Energy Management System, BOD/COD Online, CEMs Online


ระบบปฎิบัติการที่รองรับ

-Microsoft Widows 7 / 8 / 10 (x86 หรือ x64)

-Microsoft Windows Server 2008 / 2012 / 2016 (x86 หรือ x64)

-ชุดติดตั้งแบบ Graphic User Interface

-สามารถทํางานผ่านหน้าจอ Graphic User Interface หรือทํางานเป็น Background
Process ผ่าน Window Services ได้


การบันทีกข้อมูล

-สามารถจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลได้ มีโครงสร้างมาตรฐาน รองรับการเก็บข้อมูลจำนวนมาก

-รองรับระบบฐานข้อมูล MySQL , PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle และSQLite

-ออกแบบการจัดการข้อมูลได้เอง

-รองรับการจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนด(Raw Data Logger) และตามเงื่อนไข(Process Control)


การสั่งควบคุมอุปกรณ์

-ออกแบบชุดเงื่อนไขสำหรับควบคุมและแจ้งเตือนได้เอง ไม่จำกัดจำนวน

-สามารถกำหนดช่วงเวลาในการทำงานและลำดับความสำคัญของชุดเงื่อนไขได้

-รองรับ Multiple Condition (เชื่อมด้วยตรรกะทางคณิตศาสตร์) และ multiple Action(ส่งคำสั่งออกไปยังอุปกรณ์)

สามารถส่งข้อมูลออกไปสู่อุปกรณ์เพิ่มเติมชนิดอื่นื เช่น ชุด PLC หรือ I/O Modules ต่างๆได้

-ควบคุมการการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านทางจอภาพ โดยใช้เงื่อนไขจากค่าต่างๆ ได้รับเข้ามา ชุดใดก็ได้ หรือใช้ประกอบกับค่ารวม

-มีระบบตัดต่ออัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าได้

-พยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้

-รองรับการเขียน Script สำหรับสั่งควบคุมด้วยภาษา #C


ความสามารถอื่นๆ

-สามารถกำหนดสูตร เพื่อคำนวณค่าแบบต่างๆ แบบ Real Time ได้ พรเ้อมหาค่ารวมและค่าเฉลี่ย และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับค่าอื่นๆ ได้

-สามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความภาษาไทยและอังกฤษเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดผ่านทาง

  • Email
  • SMS
  • Line

(* ส่ง Email ผ่าน SMTP Server ภายในองค์กรหรือ Online SMTP Server ผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ, ** Optional โดยอาจต้องทํางานร่วมกับ Hardware และต้องมีเครือข่าย Internet)

-ส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นได้ ผ่าน Protocol Modbus TCP/IP ได้* (* ฟังก์ชัน
มาตรฐานรองรับสูงสุด 64 Parameters)

-สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบของ RTU / Local
Server กับ Center Server ได้* (* Optional)

-สามารถกําหนดรหัสผ่านสําหรับการใช้งานส่วนแสดงผลแยกจากส่วนการตั้งค่าโปรแกรม
และการควบคุมได้


Energy Management System

-สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Power Meter ได้หลากหลายรุ่น* และสามารถพัฒนาให้ติดต่อ
กับ Power Meter รุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีก (* รายการ Driver ที่รองรับhttp://www.thaiscada.com/drivers.asp)

-สามารถสร้างและจัดกลุ่มของ Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้ไม่จํากัด โดยแต่ละ
Power Meter สามารถกําหนดให้นํามาบวกหรือลบตามเปอร์เซนต์ได้รวมถึงสามารถจัด
ให้อยู่ในกลุ่มได้แตกต่างกันสูงสุด 32 กลุ่ม

-สามารถสร้าง Virtual Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้จากการ Mapping ค่าที่
อ่านได้จากอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น PLC

-สามารถกําหนด Profile ประเภทการใช้ไฟฟ้าได้เอง เช่น Flat Rate, Progressive
Rate, TOD หรือ TOU และกําหนดได้มากกว่า 1 Profile เพื่อเปรียบเทียบได้

-มีระบบ Advanced Energy เพื่อแสดงค่าข้อมูลทางพลังงานในเชิงสรุป เช่น ค่าหน่วย
หรือค่าไฟฟ้าที่ใช้แยกตามรายวัน รายเดือน รายปี รวมถึงค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด (Max Demand) เป็นต้น โดยสามารถนําไปแสดงผลผ่านหน้าจอ HMI หรือ
ระบบรายงานได้


โครงสร้างมาตรฐาน มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการทํางานตั้งแต่ชุดคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ไปจนถึงระบบNetwork ขนาดใหญ่ และ Cloud Based Systemระบบ Web Based Reports

-Web Application ที่สามารถแสดงผลรายงานผ่าน Web Browser ได้

-สามารถเข้าดูระบบรายงานผ่านเครือข่าย Intranet, Internet หรือ VPN ได้ (ขึ้นกับ
ระบบเครือข่ายภายในองค์กร)

-กำหนดข้อมูลที่แสดงผลได้เอง

-แสดงข้อมูลในรูปแบบภูมิศาสตร์ผ่าน Google Map API

-แสดงข้อมูลในรูปแบบ HMI (Human Machine Interface)

-แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง

-แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม

-แสดงข้อมูลรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า กรณีระบบ Energy
Management System

-รองรับการกรอกข้อมูลย้อนหลังเพื่อนําข้อมูลจากระบบอื่น ๆ มาแสดงผลร่วมกันได้

-สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel, PDF, CSV ได้

-มีระบบยืนยันตัวและกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน

-รองรับการสร้างรายงานแบบอัตโนมัติตามคาบเวลาที่กําหนด* (* Optional)

ระบบ BOD/COD Online และ CEMs Online

-มีระบบ Local Report แสดงรายงานด้วยข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ส่งไปส่วนราชการ

-รับข้อมูลจาก Analyzer หรือ Power Meter ได้หลากหลายชนิดกว่าโปรแกรม
มาตรฐานของส่วน ราชการ เช่น Modbus RTU, Modbus TCP, OPCDA เป็นต้น

-มีระบบ Pre Alarm แจ้งเตือนก่อนถึงจุด Alarm ของส่วนราชการ

-สามารถใช้วัดข้อมูลภายในจุดอื่น ๆ ร่วมเพื่อตรวจสอบ หรือ ควบคุมภายใน โดยไม่ส่งไป
ส่วนราชการได้

Standard Feature : HMI Editor


Standard Feature : Real Time Trend

Standard Feature : Billing Setup

Standard Feature : User Set Points


Optional Feature : Email / SMS / Line Alarm


Optional Feature : Web Based Reports > HMI / Dashboard


Optional Feature : Web Based Reports > Energy / Billing ReportsOptional Feature : Web Based Reports > Listing ReportsOptional Feature : Web Based Reports > Charts